เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร 0-2590-8160-1 โทรสาร 0-2149-5533

เวลาเปิดทำการ  8.30  16.30 น.

เว็บไซต์ :  www.library.dmh.go.th/dmh

 

ประวัติห้องสมุดกรมสุขภาพจิต(ย่อ)
               ห้องสมุดกรมสุขภาพจิตจัดตั้งขึ้นโดย นายแพทย์ฝน แสงสินแก้ว หนังสือที่มีส่วนใหญ่ได้จากการบริจาคของของนายแพทย์ฝน แสงสินแก้ว และแพทย์ท่านอื่นๆ จึงได้ตั้งชื่อห้องสมุดตามชื่อของท่าน คือ ห้องสมุดฝนแสงสินแก้ว ตั้งอยู่ที่ตึกกองสุขภาพจิตบริเวณหลังโรงพยาบาลศรีธัญญา ต่อมาได้ปิดห้องสมุดเนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ

                ปี 2537 ได้เปิดบริการห้องสมุดอีกครั้ง โดยยังไม่มีการตั้งชื่อใหม่

                ปี 2540 ได้ทำการย้ายที่ตั้งของห้องสมุดใหม่ โดยย้ายมาอยู่ที่ กรมสุขภาพจิตในปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต การจัดหมวดหมู่ ใช้ระบบรัฐสภาอเมริกัน LCควบคู่กับระบบการแพทย์ NLM   สื่อสิงพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสุขภาพจิต จิตเวช จิตวิทยา สังคม และสาขาที่เกี่ยวข้อง  วิจัยที่หน่วยงานจัดทำ  กรณีศึกษา  และสื่อ/สิ่งพิมพ์ที่กรมสุขภาพจิตผลิต

วัตถุประสงค์

  • 1.       ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต  เจ้าหน้าที่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
  • 2.       ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป  นิสิต นักศึกษา  นักเรียน
  • 3.       เป็นที่รวมรวบและแจกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่กรมสุขภาพจิตผลิต
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.