เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ


ห้องสมุดมหาวิทยาลัย & และอื่น ๆ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.lib.ku.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.library.kku.ac.th

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.car.chula.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://library.cmu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://lib.tsu.ac.th   

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://library.tu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.lib.nu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.lib.buu.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.library.msu.ac.th

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.li.mahidol.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.lib.ru.ac.th

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

http://www.lib.ru.ac.th/trang

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

http://lib.swu.ac.th

หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.thapra.lib.su.ac.th

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.snamcn.lib.su.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://tanee.psu.ac.th

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

http://www.clib.psu.ac.th  

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.odi.stou.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://lib.ubu.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://library.kmutnb.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.lib.kmitl.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.lib.kmutt.ac.th

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://library.nida.ac.th  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://clm.wu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

http://sutlib1.sut.ac.th/index.html

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://www.library.mju.ac.th

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

http://library.bu.ac.th

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเอแบค

http://library.au.ac.th

หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://library.spu.ac.th

หอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

http://lib.payap.ac.th

ห้องสมุดโรงเรียน

Digital Library for SchoolNet

http://www.school.net.th/library/

ห้องสมุดอิเลคทรอนิค - ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน

http://dnfe5.nfe.go.th/index.htm

ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบ

http://library.sk.ac.th

ห้องสมุด โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล

http://sglib.cjb.net

ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

http://www.act.ac.th/service/lib/index.html

ห้องสมุดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

หอสมุดแห่งชาติ

http://www.nlt.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม

http://www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงาน

http://elibrary.energy.go.th

ห้องสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives

ห้องสมุดรัฐสภา

http://www.parliament.go.th/library

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

http://www.maruey.com

ห้องสมุดธรรมะ มูลนิธิบ้านอารีย์

http://www.baanaree.net

ห้องสมุดธรรมะออนไลน์

http://www.dhammaonlinelibrary.com

ห้องสมุดไทย

http://www.thailibrary.co.cc

ห้องสมุดทีเคออนไลน์ - TK park

http://www.tkpark.or.th/tk

ห้องสมุดดาราศาสตร์ - สมาคมดาราศาสตร์ไทย

http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html

ห้องสมุดความรู้การเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

http://www.doae.go.th/library

ห้องสมุดความรู้ -โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

http://web.ku.ac.th/nk40/nk/lib

ห้องสมุดการ์ตูน แอนิเมชั่น สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

http://www.cartoonthai.in.th/library.html

ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก

http://library.rta.mi.th

ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา

http://www.ipthailand.go.th/ipl/

ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา

http://www.krisdika.go.th

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.