เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 12 ธันวาคม 2554  ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
2 24 ตุลาคม 2554  ชดเชยวันปิยมหาราช
3 16 กรกฎาคม 2554  วันเข้าพรรษา
4 15 กรกฎาคม 2554  วันอาสาฬบูชา
5 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
6 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
7 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
8 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
9 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
10 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
13 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.