เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ

Info
กำลังดูกฏการยืมคืนของสาขา ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต
หรือเลือกสาขาห้องสมุดอื่นเพื่อดู :
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
พนง.ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
2 technology
 สื่อเทคโนโลยี
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
พนง.ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
3 serial
 วารสาร
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
พนง.ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   ยืมออกไม่ได้
พนง.ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
5 research
 วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
พนง.ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
6 magazine
 นิตยสาร
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
พนง.ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
7 Fic
 นวนิยาย
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
พนง.ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
8 c-serial
 วารสารฉบับปัจจุบัน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   ยืมออกไม่ได้
พนง.ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
9 bk
 หนังสือ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
พนง.ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
10 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
พนง.ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 14 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.