ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 234 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศ..
   ประภากร ภูมิโคกรักษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM171 ป339ก 2550 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวทางพุทธธรรมในผู้ป่วยโรคเบาหว..
   รัตนา พวงจำปา
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171
ร375ป 2553 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทางพุทธธรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง..
   ทัศนียา ชัยประสงค์สุข / 2552
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM 171 ท376ห 2552 
การให้คำแนะนำแบบสั้นร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในผู้ดื่มสุร..
   เพียงใจฟุ้งสุทธิรัตน์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM274 พ944ก 2556 
การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการดูแลตนเองสำหรับ..
   ชลารัตน์ ดอนเกิด
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM55 ช244ก 2554 
กิจกรรมบำบัดโดยใช้ดนตรีบำบัดเทคนิค ONE TO FIVEในการลดพฤกรรมด..
   สมจิตร วงศ์หอม
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM450.5.M8
ส236ก 
ครอบครัวบำบัดตามแนวคิดซาเทียร์ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลเ..
   สุจิตรา ยะวร
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM430.5.F2
ส753ค 
ความคาดหวังต่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้มารับบริการที่กลุ่มงานจิ..
   เริงจิตร ตุ้ยดง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM35
ร782ค 2546 
ความเครียดและอาการทางจิตเวช
   สมภพ เรืองตระกูล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM172
ส271ค 2547 
ความเครียดและอาการทางจิตเวช/สมภพ เรืองตระกูล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการบริการก่อนตรวจและระหว่างรอตรวจตามมาตรฐานงานบริการผู..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM55
ส-ค 2552 
คู่มือจิตเวชศาสตร์ / สมพงษ์ รังสิพราหมกุล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือจิตเวชและอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / สมภพ เรืองตระกูล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือทบทวนความรู้และเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิชาก..
   วาทินี สุขมาก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160 ว464ค 
คู่มือสำหรับการสื่อสารและแนวทางการดูแลในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช..
    / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM 140 ว459ค 
จากนิสิตเตรียมแพทย์มาเป็นจิตแพทย์
   ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WZ100
ณ215จ 2561 
จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่รับก..
   อรุณี สุวรรณโชติ
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM420 อ418จ 2554 
จิตบำบัดแนวความหมายในชีวิต = Logotherapy
   อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM420
อ388จ 2553 
จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวช / จารุวรรณ ต.สกุล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตวิทยาเด็กพิเศษ = Psychology of exceptional children a nd ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [12]   [แสดง 20/234 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.