เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ


กรมสุขภาพจิต หน่วยงานส่วนกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน   
http://www.dmhweb.dmh.go.th/audit/

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร             
http://www.dmhweb.dmh.go.th/psdg/

กองการเจ้าหน้าที่  
http://www.hr.dmh.go.th/

กองคลัง              
http://www.finance.dmh.go.th/

กองแผนงาน      
http://www.plan.dmh.go.th/

 กองสุขภาพจิตสังคม
http://www.social.dmh.go.th/social/newweb2/

สหกรณ์ออมทรัพย์        
http://www.dmh.go.th/cooper/

สำนักงานเลขานุการกรม                     
http://www.dmhweb.dmh.go.th/secret/

โครงการ To Be Number 1
http://www.tobenumber1.net/

เว็บไซต์ ISO กรมสุขภาพจิต   
http://www.iso.dmh.go.th/

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
http://charinl.web.officelive.com/default.aspx

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
http://www.dmhweb.dmh.go.th/centerdrug/
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.