เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ


ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 

 

ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด

          - เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต  กรมต่างๆในกระทรวงสาธารณสุข   นักเรียน/นิสิต และประชาชนทั่วไป

การทำบัตรสมาชิก

          -  บัตรสมาชิกถาวร  ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมสุขภาพจิต ประจำตึกกรมสุขภาพจิต

       -  บัตรสมาชิกชั่วคราว  ได้แก่  ลูกจ้างชั่วคราวกรมสุขภาพจิต  เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และเจ้าหน้าที่กรมต่างๆ ภายในกระทรวงสาธารณสุข

          -  ผู้มีสิทธิทำบัตรสมาชิก  ให้นำรูปถ่าย    จำนวน  ๑  รูป  มาทำบัตรสมาชิก

การยืมหนังสือ  และสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ทุกครั้งต้องทำการยืมด้วยตนเอง

          -  การยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทุกครั้งต้องการยืม ต้องยืมด้วยตนเอง

       -  ยืมได้ครั้งละ ๗/ เล่ม / ๑๔ วัน

       -  ผู้ต้องการยืมต่อยืมได้อีก ๒ ครั้งติดต่อกัน  หลังครบกำหนดส่งคืน

       - วารสารฉบับล่าสุด ยืมได้ ๒ เล่ม/๑ วัน    (หลังเวลา  ๑๕.๓๐ น.)

ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก  ไม่สามารถยืมหนังสือได้     สามารถยืมถ่ายเอกสารได้เท่านั้น

กรณีส่งคืนหนังสือช้ากว่าที่กำหนด

          -  ปรับโดยการไม่ให้ยืมติดต่อกันเป็นเวลา ๒ สัปดาห์

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.