ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา
ยินดีต้อนรับ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..


วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลสารนิเทศ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ และทันสมัย ในระดับประเทศ

ปรัชญา (Philosophy)

ศูนย์กลางความรู้ทางสุขภาพจิตและจิตเวช มีระบบบริการที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

เป็นแหล่งบริการข้อมูล สารนิเทศ ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบวิชาชีพของโรงพยาบาลศรีธัญญา สำหรับนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย การศึกษาและฝึกอบรม การพัฒนาคุณภาพบริการ และสนับสนุนการบริหารจัดการ

เป้าหมาย (Goals)

เป็นแหล่งให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุน การใช้ข้อมูลสารนิเทศทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลศรีธัญญา


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.