ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา
ยินดีต้อนรับ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

บุคลากร

1. นางทองเพ็ชร          สะใบหอม   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน หัวหน้างานห้องสมุด
2. 
นางกาญจนา           เกิดมี         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3. นางสาวมาณีวรรณ    ฮงสวัสดิ์     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นายนพพร              หุตะเสวี      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.