ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา
ยินดีต้อนรับ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
 

เวลาการให้บริการ
       วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด
       ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้มาศึกษา/ดูงานและบุคลากรภายนอก

การให้บริการ
       บริการยืม/จองหนังสือ/ยืมระหว่างห้องสมุด/บริการหนังสืออ้างอิง/ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า/สืบค้นข้อมูลด้วยระบบ Internet

ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุด
1. ผู้ที่จะใช้บริการห้องสมุดต้องนำกระเป๋าสัมภาระและหนังสือที่ไม่ใช่ของห้องสมุด วาง ณจุดบริการรับฝากของ
2. หนังสือที่อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้วางไว้ที่โต๊ะเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ที่เก็บหนังสือขึ้นชั้น
3. ห้ามขีดเขียน พับ ตัด หรือฉีก ข้อความหรือบทความจากหนังสือหรือวารสาร
4. ไม่ใช้ห้องสมุดทำกิจกรรมอื่นๆ
5. ห้ามสูบบุหรี่และนำอาหารขบเคี้ยว หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
6. ช่วยกันรักษาสิ่งของและเครื่องใข้ในห้องสมุดไม่ให้ชำรุดเสียหาย
7. ควรเคารพต่อสถานที่ เช่น ไม่ส่งเสียงดัง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่นอนในห้องสมุด เป็นต้น


ขั้นตอนการยืม
1. ทำบัตรสมาชิก บุคลากรของโรงพยาบาลสมัครด้วยตนเองทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. อาจารย์/นักศึกษา ที่มาศึกษาดูงาน ต้องมีรายชื่อแจ้งมาจากสถาบันที่ศึกษา สมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีสิทธิ์ระหว่างที่มาฝึกงานเท่านั้น กรณีบัตรสูญหาย ต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ 5 บาท
3. บุคลากรภายนอกสามารถใช้บริการ โดยการใช้บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ


สิทธิการยืม
1. บุคลากรของโรงพยาบาลยืมหนังสือได้ไม่เกิน 3 เล่ม/7 วัน
2. อาจารย์/นักศึกษาที่มาฝึกงานในโรงพยาบาลศรีธัญญา ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 2 เล่ม /3 วัน
3. บุคคลภายนอกอนุญาตให้ยืมหนังสือเพื่อนำไปถ่ายเอกสารเท่านั้น และต้องส่งคืนภายในวันเดียวกัน


หมายเหตุ
* โปรดยืม-คืนหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ทุกประเภทให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที
* ติดต่อห้องสมุด โปรดนำบัตรสมาชิกมาด้วยทุกครั้ง


ห้ามยืม
* พจนานุกรม, สารานุกรม, ปทานานุกรมไทย/อังกฤษ ออกนอกห้องสมุด


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.