ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 127 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยจิตเวช
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมทางสังคมขอ..
   มยุรี กลับวงษ์ / 2552
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM105 ม189ค 2552 
ความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการสุขภาพในเครือข่ายการดูแลผู้ป่..
   จลี เจริญสรรพ์ / 2546
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM450 จ185ค 2546 
จิตเวช ม.อ.
   จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM100
จ336จ
2562 
ชีวิตในบ้าน
   สิทธิโชค ชาวไร่เงิน,
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
พ WM 100 ส342ช 
ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อผู้ที่เป็นโรคจิต อำเภอลี้ จัง..
   วารุณี อินโองการ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WX159 ว226ท 2547 
บทบาทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านตามการรับรู..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ป่วยเพราะเงิน
   กัมปนาท ตันติสิกบุตรกุล / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F637.S8 ก393ป 2551 
ผลการปรุงแต่งพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเพื่อการฟื้นฟูสมรร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏี REBT ร่วมกับดนตรีบำบัด ที่ม..
   นวลลักษณ์ เลาหพันธ์ / 2550
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM450.5.M8น339ผ 
ผลของการใช้รูปแบบการจัดการพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชในหอ..
   ศิริพร ทุมเสน / 2547
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM140 ศ463ผ 2547 
ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวลที่บ้านต่อความเครียดในการดูแ..
   จิราภรณ์ นพคุณขจร / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM430.5 จ535ผ 
ผลของโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการร..
   จุฑาทิพย์ ลักคนสุวรรณ์ / 2554
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM105 จ623ผ 
ผลของโปรแกรมจิตสังคมบำบัดรูปแบบใหม่ (JVK Model) ต่อการพัฒนาศ..
   จุฑาทิพย์ ลักคนสุวรรณ์ / 2553
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM203 จ623ผ 2553 
ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / ดวงเดือ..
   ดวงเดือน นรสิงห์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171ด172ภ 2546 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรผู้มีอำนาจบังคับรักษาผู้ป่วยท..
   สิรศิษฏ์ ชูรอด / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM32.1 ส729มอ 
มาตรการทางกฎหมายในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยใน..
   สิรศิษฏ์ ชูรอด / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM32.1 ส729มจ 
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการปรึกษากลุ่มเพื่อลดความเครียดขอ..
   นิตยา บูรณประภา / 2549
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM55 น557ผ 
รายงานการวิจัยรูปแบบ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชในระ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM420
ร451 2550 
รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพการเข้าใจความหมายและการจัดการกับความ..
    / 2559
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM35 ก743ก 2559 
รายงานการศึกษาผลการดำเนินงานการให้การปรึกษาแก่เครือข่ายผู้ปฏ..
   วัชนี หัตถพนม / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WY160.ว376ผ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 20/127 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.