ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 12 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Dissertations, academic nursing
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการผูกยึดผู้ป่วยที..
   เบญจมาพร บัวหลวง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ Wฺ890 บ253ก 2548 
การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่เข้ารับ..
   กฤษณา ปลื้มสติ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 ก298ก 2547 
ความคิดอัตโนมัติทางลบของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น = Automatic ne..
   เกศิณี สองเมือง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความเข้มแข็งอดทนของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียง..
   กรรณิกา สมบัติวัฒนางกูร
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY128 ก172ค 2547 
ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม = Sense..
   ศิลีญา แก้วเหล็ก
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM401 ศ237ค 2547 
ความเครียดของพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา = Stress among professiona..
   ลัดดา แซ่เลี่ยว
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172 ล214ค 2547 
ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อผู้ที่เป็นโรคจิต อำเภอลี้ จัง..
   วารุณี อินโองการ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WX159 ว226ท 2547 
บุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุราที่เข้ารับการรักษา..
   จินตนา คำมะยอม
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM จ235บ 2547 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา = He..
   พัชราภรณ์ บุญกันทะ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM274 พ212พ 2547 
ภาวะซึมเศร้าของบิดามารดาเด็กพัฒนาการล่าช้า / จุฬาภรณ์ สมใจ
   จุฬาภรณ์ สมใจ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172 จ249ภ 2546 
ภาวะซึมเศร้าในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลน่าน = Postpartum depres..
   เกรียงยุทธ ก้อนทอง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172 ก177ภ 2548 
อัฒมโนทัศน์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสว..
   บัวพลอย พรหมแจ้ง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503.7บ217อ 2547 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 12/12 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.