ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 17 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เบาหวาน ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธ..
   วัชนี หัตถพนม
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425.5.A9
ว376ก 2550 
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพ..
   สุปรีดา แก้วนาง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM425.5.C6
ส824ก 2549 
การบำบัดทางจิตรายบุคคลโดยใช้แนวคิดของซาเทียร์ในผู้ป่วยเบาหวา..
   พิทักษ์ หินเมืองเก่า
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM420
พ673บ 2555 
การบำบัดปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภา..
   จินตนา ชาลีวงษ์ / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WK810 จ482ก, 2551 
การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิด..
   นิตยา สินธุ์ภูมิ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172
น578บ 2555 
การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่ม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท..
   พรพิศ แววศรี
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WK810 พ251ก 2555 
การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ..
   อัจฉริยาภรณ์ สุธวา
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171
อ513ก 2555 
การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุโรคสมองเสื่อมร่วมกับโรคเบาหวาน/พชรพร ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธ..
   วัชนี หัตถพนม
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM64 ว376พ 2550 
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรค..
   เอื้อมเดือน ทองจ่าม.
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6 อ934ก 2552 
การใช้โปรแกรมการระลึกความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ..
   ปราณีต ทวีลาภ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT150
ป447ช 2552 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดการปรับเลี่ยนความคิดและพฤ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดล..
   วันเพ็ญ โอฬาริกชาติ, 2505-
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM90
ว435ภ 2547 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 17/17 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.