ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 119 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยจิตเภท
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเภทรายกรณีในหอผู้ป่วยจิตเวชหญิง โรงพย..
   มนัสวี ศรีโท
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM35
ม171ก 2549 
การนำแนวคิดการสัมภาษณ์และการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับ..
   อัครเดช กลิ่นพิบูลย์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6
อ474ก 
การฝึกทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยจิตเ..
   วราพร แซ่หวง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425.5.C6
ว316ก 
การพยาบาลแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนสำหรับผู้ป่วยจิตเภท ..
   บุปผา รุ่งเรือง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพWM105
บ639ก 2557 
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน : กรณีศึ..
   นันทิยา ไทยภักดี
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM30.6
น431ก 2552 
การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม..
   สุวรรณา ขันทับ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6
ส873ก 2554 
ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดพบแพทย์ครั้งแรกภายหลังจำหน่ายจากโรง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนญาติผู้ป่วยจิตเภทแบบมีส่วนร่วม /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ตามการ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางครอบค..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางสังคมกับการกลับรักษาซ้ำของผู้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนคร..
   นฤมล สุริยะ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172
น276น 2550 
แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชเลย..
   ผ่องศรี เหล่าทะนนท์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 ผ227น 2550 
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท
   สุพิน ภูเพ็กซี่
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WํY160 ส832 
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
   ณรงค์ ดวงแก้ว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM193.5.S8 ณ211ก 
การจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทปัญหาซับซ้อนในชุมชนโดยใช้รูปแบบการจัดการ..
   ศศิณัฐฏ์ ยางเดี่ยว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM203 ศ289 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/119 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.