ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 32 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเภท ผู้ป่วย การรักษา
ผลการค้นหา เลขเรียก
การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม..
   สุวรรณา ขันทับ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6
ส873ก 2554 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางครอบค..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางสังคมกับการกลับรักษาซ้ำของผู้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นในผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่..
   สุนันทา คำชมภู
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 ส816ร 2557 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมสำหรับความคิดหลงผิด และประสาทหล..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการ..
   รักชนก จันดาวาปี
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425.5.C ร283ก 
การบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหลงผิดโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาสำหรับผู้ป่วย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยจิตเภททีไม่ให้ความร่..
   นิตยาภรณ์ โคตรแก้ว
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6 น578จ 2555 
การบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยจิตเ..
   วัฒนะ แก้วมะไฟ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 ว397ก 2555 
การบำบัดแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม..
   จิราภรณ์ สีดำ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWY160 จ535บ 2556 c.1 
การบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเพื่อเพิ่มการรับร..
   ธันยมัย พุทธา
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM420.5.S8
ธ469บ 2555 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดความโกรธต่อการแสดงความโกรธ ในผู้ป..
   พรรษมนต์ ศิริวิภาอนันต์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
aวพ WM203
พ274ศ 2552 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตของ..
   วิลาสินี ดุษฎีเสนีย์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM55
ว722ศ 2549 
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมใ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การส่งเสริมแรงจูงใจในการลดการดื่มสุราในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รั..
   ธนิสร มหานัด
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพWM 274 ธ265ก 2555 
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพ..
   เยาวภา ไตรพฤกษชาติ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6 ย544ส 2554 
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้เสพย..
   สุทิศษา แพงมา
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิทยานิพนธ์ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป..
   สายรุ้ง จันทร์เส็ง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM 420
ส661ป 2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/32 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.