ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การประเมินผลงาน
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประเมินผลโครงการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ / สุชาติ ประสิทธิร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ขึ้น ว. อย่างมีศักดิ์ศรี : คู่มือและแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
หลักการและเทคนิคการประเมินผลงาน = Amanger\'s primer on perfo..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
30 กลยุทธ์ HR และ OKRs ที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่
   สุพจน์ นาคสวัสดิ์ / 2563
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J62 .ส826ส 2563 
การจัดการยุคใหม่ :กลยุทธ์การบริหารผลการดำเนินงาน = Modernman..
   จักร ติงศภัทิย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD37
จ214ก 2549 
การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ / ณรงค์วิทย์ แสนทอง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินกระบวนการในการให้บริการเมทริกซ์โปรแกรมในจังหวัดสุร..
   อรพรรณ ลิ่มพันธ์, 2516-
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM35
อ332ก 2547 
การประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน
   สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5J62 ส723ก 2554 
การสรรหาการคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร
   ชูชัย สมิทธิไกร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.S38
ช647ก 2556 
คู่มือประเมินผลงานสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคน = The Effective ..
   สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HD56.25 ส739ค 2553 ฉ.1 
ตัวอย่างการบันทึกเหตุการณ์หลัก : ST-A-R เทคนิค
   อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J62
อ631ต 2553 
ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน(ฉบับ..
   ณรงค์วิทย์ แสนทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J62
ณ242ต 2552 
ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน(ฉบับ..
   ณรงค์วิทย์ แสนทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J62
ณ242ต
2554 
เทคนิคประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ / แรนดี โจเลอร์ ซาคส์ ;..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 14/14 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.