ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 18 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สำนักงาน ก.พ.
ผลการค้นหา เลขเรียก
กฎ ก.พ.พร้อมด้วยข้อบังคับ ก.พ.ระเบียบ ก.พ.หนังสือเวียน ก.พ
   สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF401 ส414ก253- 
การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB)
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1351 ส413ก 2545 
การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) / สถาบันพัฒนาข้าราชก..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดกา..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาระบบราชการ / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JF1351 ส413ก 2546 
การส่งเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขของวัยรุ่นไทยด้วยบริการส..
   มธุรดา สุวรรณโพธิ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WS 460 ม142ก 2563 
คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงก..
   ชาญ สวัสดิ์สาลี / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.T7
ช483คม
2555 
คู่มือการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1351 ส413ค 2545 
คู่มือการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ / สวัสดิการสำนักงา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ฉบับปรับปรุง / สำน..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ตามรอยพระยุคลบาท : แนวทางการปฏิบัติราชการ/คณะกรรมการบรรณาธิก..
   คณะกรรมการบรรณาธิการวารสารข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551/สำนักงาน ก.พ
   สำนักงาน ก.พ. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JQ1745 ส691พ 2551 
รวมมติ ค.ร.ม. มติ ก.พ.และระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพล..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1746.A9
ร157 2552 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปรับปรุง..
   นิวัฒน์ วชิรวราการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1525.O35
น673ร 2555 
วัฒนธรรมค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชน
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1351 ส413ว 2545 
วัฒนธรรมค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชน
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF 1351 ส413ว 2546 
หลักแนวคิด นโยบายและทิศทางการบริหารคน / สำนักงาน ก.พ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 18/18 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.