ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา
ยินดีต้อนรับ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

ประวัติ

      ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา ได้เปิดทำการในปี พ.ศ. 2502 โดยนายแพทย์ขจร อ้นตระการ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา สถานที่ทำการของห้องสมุดอยู่ชั้น 2 ของตึกเอ๊กซ์เรย์ มีพยาบาลวิชาชีพ ทำหน้าที่บรรณารักษ์และเป็นหัวหน้างานห้องสมุด โดยมีผู้ช่วยพยาบาล ทำหน้าที่รองหัวหน้างานห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอีก 3 คน

     ต่อมาปี 2538 มีนายแพทย์พหล วงศาโรจน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา จึงได้มีบรรณารักษ์ทำหน้าที่หัวหน้างานห้องสมุด เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 1 คน และเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน 3 คน
 
      ในปี 2546 โดยผู้อำนวยการนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ห้องสมุดได้ย้ายที่ทำการจากตึกเอ๊กซเรย์ ชั้น 2 มาอยู่ที่ตึกหญิง 7 ชั้น 1 ตรงข้ามตึกอำนวยการ มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดปฏิบัติงานทั้งหมด 8 คน คือ ที่ปรึกษาห้องสมุด 1 คน บรรณารักษ์ 1 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

     ในปี 2547-2551 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ได้กำหนดนโยบายให้การดำเนินงานห้องสมุดเป็น E-Library ส่งผลให้ห้องสมุดปรับวิธีการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงานต่างๆข้องสมุด โดยมีฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ, ฐานข้อมูลวารสาร ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

     ในปี 2552-2556 นายแพทย์ศักดา กาญจนาวิโรจน์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ได้ทำการย้ายและปรับปรุงห้องสมุดใหม่ จากตึกหญิง 7 ชั้น 1 ตรงข้ามตึกอำนวยการมาอยู่ที่ อาคารฝึกอบรมชั้น 1

     ต่อมาในปี 2557-2565 (10 มกราคม 2565) โดย นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ ได้ปรับปรุงห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ขยายห้องอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ได้ใช้บริเวณที่เพียงพอ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฏิบัติงานทั้งหมด 5 คน เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1 คน
  

     ต่อมาในปี 2565 (14 กุมภาพันธ์ 2565) โดยแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ เป็นผู้อำนวยการ ห้องสมุดได้มีการปรับปรุงย้ายเว็บไซต์ https://dmh.go.th/stylib/main.asp จากกรมสุขภาพจิตมาไว้ที่เซิฟเวอร์ของโรงพยาบาลศรีธัญญา https://srithanya.go.th/sty-library/pages/index.php โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการ และได้จัดซื้อฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ (ClinicalKey) http://www.clinicalkey.com/#!/ เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดปฏิบัติงานทั้งหมด 4 คน เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน 1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน

     ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา จึงเป็นสถานที่ที่รวบรวมตำราเกี่ยวกับแพทย์, การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, วารสารทางการแพทย์, นิตยสาร และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้มีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบบริการ และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อการรักษาผู้เจ็บป่วยทางจิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ

 
    

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.