เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  ธัญชนก เต่าทอง
 ชื่อเรื่อง 
ผลของสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / ธัญชนก เต่าทอง = The effect ofpsychoeducation emphasizing motivational interviewing oncaregiving skills among caregivers of schizophrenicpatients in community / Thanchanok Toathong
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effect of psychoeducation emphasizing motivationalinterviewing on caregiving skills among caregivers ofschizophrenic patients in community
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM460.5.M6 ธ499ผ 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 130 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลองเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจ 2)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนในเขตตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 40 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 20 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 20 คนกลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยการดำเนินกลุ่ม 5 ครั้งเพื่อทำให้ผู้ดูแลสามารถพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพโดยเป็นกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วย 3 ด้านคือ 1) ด้านการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ป่วย 2)ทักษะการดูแลด้านอาการที่เกิดจากภาวะโรค 3)ทักษะการดูแลด้านการบริหารยา ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1)โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจ 2)แบบวัดทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเภท และ 3)แบบวัดแรงจูงใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่านโดยเครื่องมือสองชุดหลัง มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ0.94 และ 0.82 ตามลำดับ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1)ทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2)ทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 หัวเรื่อง  Schizophrenia
 หัวเรื่อง  Schizophrenics
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Care
 หัวเรื่อง  Mental health counseling
 หัวเรื่อง  Motivation ‪(Psychology)‬
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  การแนะแนวสุขภาพจิต
 หัวเรื่อง  การจูงใจ (จิตวิทยา)
 ผู้แต่งร่วม  Thanchanok Toathong
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM460.5.M6 ธ499ผ 2554 c.1 
  Barcode: 024606
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Schizophrenia]
    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [Mental health counseling]
    หัวเรื่อง [การแนะแนวสุขภาพจิต]
    หัวเรื่อง [การจูงใจ (จิตวิทยา)]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของสุขภาพจิตศึ..
Bib 13651

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.