ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 40 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคซึมเศร้า
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้า / ทิพศมับ ทายะรังษี
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอแรม ในการพยาบาลผู้ป่วยโร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้า / วรรณภา แห้วดี
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้ากรณีศึกษา / ช้องมาศ เผื่อคง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ / วัฒนา จ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
   รุ่งนภา อุดานนท์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM105
ร623ผ 2557 
ภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงวัยกลางคน : มิติทางวัฒนธรรมในงานการพยาบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โรคอารมณ์ซึมเศร้า : คำถามมีคุณมีคำตอบที่ต้องการ / แซนดรา ซาล..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดด้วยโปรแกรมจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในผู้ป่วยโร..
   วราภรณ์ รัตนวิศิษฐ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM203.5 ว321ด 2557 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่ใช้สารเสพติดที่มีภาวะซึ..
   รุ่งรัตน์ สายทอง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM270 ร633ก 2557 
การบำบัดโดยการแก้ปัญหาในการลดอาการของโรคซึมเศร้าในวัยผู้ใหญ่..
   สุณิสา ศรีโมอ่อน
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM425.5.A9
ส764บ 2553 
การประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือ ผู้มีภาวะซึมเศร้า และผู้ที่..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM401.ส743-9ป 255.. 
การประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า และผู้ที่เ..
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM141พ8179ก 2553 c.1 
การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย : กรณีศึกษา
   สมเกียรติ กันโต / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
W864.ส232พ 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมซึมเศร้า/เฉลียว อนุการ
   เฉลียว อนุการ / 2548
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY 160 ฉ449ก 
การพยาบาลผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายเนื่องจากภาวะซึมเศร้า : กรณีศ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย : กรณีศึก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตาย
   พิเชฐ อุดมรัตน์ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM171พ654ก 
การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการให้ความรู้และประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่ว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/40 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.