ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เด็กออทิสติก การดูแล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษารูปแบบสำหรับพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนในการดูแลเด็กออทิส..
   ผ่องศรี งามดี
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWS350.2
ผ227ก 2550 
ช่วยลูกออทิสติก / อุทุมพร ตรังคสมบัติ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ภาวะการดูแลของมารดาเด็กออทิสติก = Caregiving Burden Among Me..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้สัมพันธภาพบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกข..
   ไปรยา จิระอรุณ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิทยานิพนธ์ 
คู่มือดูแลเด็กพิเศษสำหรับคุณพ่อ-คุณแม่
   ศรวณี วงษ์คำ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
ศ147ค
2556 
ผลของกลุ่มประคับประครองและจิตศึกษาต่อภาระการดูแลของผู้ปกครอง..
   ภิญโญ อิสรพงศ์ และคณะ / 2553
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ WM203.5 ภ524ผ 2553 
ผลของการพยาบาลที่เน้นสิ่งแวดล้อมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเ..
   มณีรัตน์ ทาทอง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM428 ม137ผ 2556 
ผลของพฤติกรรมบำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมก้าวร้าวขอ..
   นรุตม์ แพงพรมมา
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM430.5.น263ผ 2558 
พฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กออทิสติก
   สุพัตรา วงศ์วิเศษ แอนดราดี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
ส831พ 2560 
อาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กออทิสติกแ..
   สุนทรี ศรีโกไสย / 2560
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 350.2 ส814อ 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.