ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 31 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สารเสพติด
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือผู้ปฎิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่อง กา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สื่อ 8/2 ส691ค 2546 
กิจกรรมกลุ่มสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเสพหรือติดยาบ้า / สถาบันส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความรู้เรื่องยาบ้า / ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพื่อป้องกัน..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
คู่มือผู้ปฎิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่อง หล..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สื่อ 8/2 ส691ค 2546 
คู่มือผู้ปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่อง การอบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สื่อ 8/2 ส691ค 2546 
ทักษะชีวิตกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-17..
    / 2004
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รายงานการทบทวนองค์ความรู้เรื่องการบำบัดขั้นปฐมภูมิที่นำมาใช้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แคฟเฟอีน / ชัยชาญ แสงดี
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แสงเทียน กศน. คู่มือการปฏบัติงาน : การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง ไอซ์ : Review of methamphetamine h..
   กนิษฐา ไทยกล้า, กนก อุตวิชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV102
ก128อ 2556 
การนำโปรแกรมทักษะชีวิตไปใช้เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเ..
   เพงสวรรค์ โพธิ / 2553
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ QV89 พ872ก 2553 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่ใช้สารเสพติดที่มีภาวะซึ..
   รุ่งรัตน์ สายทอง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM270 ร633ก 2557 
การปรับทางจิตสังคมของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่ได้รับการรักษาแบบ..
   วัชลี อินต๊ะสงค์, 2509-
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM270
ว388ก 2547 
การฝึกเจริญสติในวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัง..
   สุพรรณา ยมดี
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV457 ส828ป 2555 
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด
   นริสา วงศ์พนารักษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY150
น256ก 2561 
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตามการรับรู้ของวัยรุ่นที่ติดแอมเ..
   อมรรัตน์ หาญจริง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM270
อ286ก 2546 
การใช้เมทริกซ์โปรแกรมในการบำบัดผู้ติดสารเสพติด :การวิเคราะห์..
   พนาวัลย์ จ้างประเสริฐ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สพ WM270
พ197ช 2555 
การใช้เมทริกซ์โปรแกรมในการบำบัดผู้ติดสารเสพติด :การวิเคราะห์..
   พนาวัลย์ จ้างประเสริฐ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สพTP
พ197ก 2555 
กิจกรรมกลุ่มสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเสพหรือติดยาเสพติด
    / 2546
   สื่อเทคโนโลยี ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ดว.27 ส181ก 2546 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/31 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.