ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 22 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ภาวะซึมเศร้า
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการให้คำปรึกษารายบุคคลโดยใช้แน..
   สุภาณี กิตติสารพงษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WY160
ส837ก 2550 
การวิจัยประเมินผลโครงการการป้องกันช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแลทำร้ายตนเองของผู้ป่วยที่มารั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ภาวะซึมเศร้า : ประสบการณ์การจมทุกข์ - พ้นทุกข์ของผู้หญิงอีสา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการประเมินผล เรื่อง โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการประเมินโครงการ : การป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะซึม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความเครียดและภาวะซึมเศร้าของคนไทยในเขต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้กลุ่มจิตบำบัดประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้กลุ่มจิตบำบัดประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าของ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้กลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาวะซึมเศร้าและความ..
   สุภาภรณ์ เจียวยี่ / 2550
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171 ส834ก 2550 
การศึกษาการให้ความรู้และประคับประคองแบบกลุ่มต่อภาระการดูแลขอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการให้คำปรึกษากลุ่มครอบครัวมีส่วนร่วมที่เน้นแนวคิดพิ..
   สมหมาย ปัสสา / 2550
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM503 ส287ก 2550 
การศึกษาการให้คำปรึกษากลุ่มครอบครัวมีส่วนร่วมที่เน้นแนวคิดพิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการให้คำปรึกษาที่เน้นการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการพิจารณาเหตุผล อารมณ์..
   กนกวรรณ แสงนภาบวร
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425 ก125ก 2549 
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการป้องกันภาวะซึมเศร้าใ..
   ดวงพร คำชำนาญ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Abstract [http://mulinet11.li.mahidol.ac..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สพWM
ด211ก 2554 
ประสิทธิผลการใช้กระบวนการการสอนงาน(Coaching)ในการพัฒนาความสา..
    / 2553
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM171 ว376ร 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/22 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.