ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 239 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเภท
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีการศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการเศร้า / นงนุช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการพยาบาลของโอเร็มในการพยาบาลผู..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเภทรายกรณีในหอผู้ป่วยจิตเวชหญิง โรงพย..
   มนัสวี ศรีโท
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM35
ม171ก 2549 
การนำแนวคิดการสัมภาษณ์และการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับ..
   อัครเดช กลิ่นพิบูลย์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6
อ474ก 
การฝึกทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยจิตเ..
   วราพร แซ่หวง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425.5.C6
ว316ก 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท ชนิดหวาดระแวง / เยาวดี ช่อหิรัญกุล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง / สนธยา มณีรัตน์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมแยกตนเอง / เบญเยี่ยม ลาภา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมแยกตัวเอง : กรณีศึกษา / ปพิชญา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวงโดยใช้รูปแบบการจัดการด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีความคิดหลงผิด : กรณีศึกษา / ปณ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว / เทพนิมิตร บ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนสำหรับผู้ป่วยจิตเภท ..
   บุปผา รุ่งเรือง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพWM105
บ639ก 2557 
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน : กรณีศึ..
   นันทิยา ไทยภักดี
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM30.6
น431ก 2552 
การรักษาไฟฟ้าในโรคจิตเภทเรื้อรังที่ดื้อยา = Continuation ECT..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณี ต่อความพึงพอใจในบริการ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการดูแลที่บ้าน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองข..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์ รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [12]   [แสดง 20/239 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.