ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เสาวนีย์ บัวลา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  เสาวนีย์ บัวลา
 ชื่อเรื่อง 
ผลของการเล่นบำบัดร่วมกับครอบครัวต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กออทิสติก / เสาวนีย์ บัวลา = The effect of play therapy with familyinvolvement on problematic behaviors of autistic children/ Saowanee Buala
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of play therapy with family involvement onproblematic behaviors of autistic children
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพยาบาลศาสตร์, 2556
 เลขเรียก  วพ WM430.5.F2 ส492ผ 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 157 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังทดลองเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้แก่ พฤติกรรมด้านอารมณ์พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง และพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กออทิสติกก่อนและหลังได้รับการเล่นบำบัดร่วมกับครอบครัว 2)เปรียบเทียบพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ได้แก่ พฤติกรรมด้านอารมณ์พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง และพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กออทิสติกกลุ่มที่ได้รับการเล่นบำบัดร่วมกับครอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่างคือ เด็กออทิสติกอายุ 3-6 ปี และผู้ปกครองที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จำนวน 40 คน
 หัวเรื่อง  Autistic children--Behavior modification
 หัวเรื่อง  Child mental health
 หัวเรื่อง  เด็กออทิสติก--การปรับพฤติกรรม
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิตเด็ก
 ผู้แต่งร่วม  Saowanee Buala
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธุ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13138

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.