ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 20 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข / อนุวัฒน์ ศ..
   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในสิงคโปร์ / สถาบันวิจัยระบบสาธารณ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
จากความป่วยไข้ถึงแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพ / สมัย อาภาภิรม
   สมัย อาภาภิรม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
ตายอย่างมีศักดิ์ศรี : มาตรา 24 ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (ฉ..
   ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ทุกข์ สมุทัยในระบบสาธารณสุข และ หลักประกันสุขภาพคนไทย / วิโร..
   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
นโยบายสุขภาพใหม่ของโลกศตวรรษที่ 21 : มุมมองขององค์กรเอกชน/ลั..
   ลักขณา เติมศิริกุลชัย,แปล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ
   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล,บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
บนเส้นทางใหม่การส่งเสริมสุขภาพ อภิวัฒน์ชีวิตและสังคม / ประเว..
   ประเวศ วะสี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย : สถานการณ์และข้อเสนอต..
   สุพัตรา ศรีวณิชชากร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สู่การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ / วิพุธ พูลเจริญ
   วิพุธ พูลเจริญ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
"การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในสิงคโปร์" เอกสารประกอบการนำเสนอ..
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA292 ว516ก 2539 
2 ทศวรรษ บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
   คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3
ค143ส 2556 
การฉายภาพประชากรของไทย พ.ศ. 2543-2568 : Population projectio..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การใช้ประโยชน์งานวิจัย สวรส.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q180.55.S62
ก449 2559 
ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA30
ภ459 2556 
รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิ..
   อินทิรา ยมาภัย
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV736
อ745ร 2552 
สุนทรียะสนทนา : วิกฤตสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ / สถาบัน..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
หลักเกณฑ์วิธีการและเครื่องมือประเมินผลในการแต่งตั้งเพื่อเลื่..
    / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JK631 ว516ห 2538 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 20/20 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.