เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13646
003     ULIBM
008    171206s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM402น197ผ 2554
100 0  ^aนภาพร เหลืองมงคลชัย
245 10 ^aผลของกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและความตั้งใจมาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเภท /^cนภาพรเหลืองมงคลชัย = The Effect of perceived self-efficacypromoting group on medication adherence and follow-upintention of schizophrenic patients / NapapornLuangmongkhonchai
246 31 ^aThe Effect of perceived self-efficacy promoting group onmedication adherence and follow-up intention ofschizophrenic patients
260    ^a^c2554
300    ^aก-ฌ, 144 แผ่น :^bแผนภูมิ
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
520    ^aการวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและความตั้งใจมาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 40 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คนกลุ่มทดลองได้รับกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและแบบวัดความตั้งใจการมาตรวจตามนัด ซึ่งตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านได้ค่าความเที่ยง .88, .81 ตามลำดับ และ เครื่องมือกำกับการทดลองคือแบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยจิตเภทต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและมาตรวจรับยาตามนัด ได้ค่าความเที่ยง .08วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที่ Independent t-test และ Paired t-test ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและความตั้งใจมาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอกหลังได้รับกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่าก่อนได้รับกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2.คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและความตั้งใจมาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอกกลุ่มที่ได้รับกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
650  0 ^aSchizophrenics^xDrug utilization
650  0 ^aSchizophrenics^xTreatment
650  0 ^aSelf-perception
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการใช้ยา
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการรักษา
650  4 ^aการรับรู้ตนเอง
700 0  ^aNapaporn Luangmongkhonchai
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM402น197ผ 2554 c.1 
  Barcode: 024602
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Self-perception]
    หัวเรื่อง [การรับรู้ตนเอง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของกลุ่มส่งเสร..
Bib 13646

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.