เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภท / เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า = The effect of self -efficacy promoting program on smoking cessation behaviorof schizophrenic patients / Emhathai Srichanla
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of self - efficacy promoting program on smokingcessation behavior of schizophrenic patients
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพยาบาลศาสตร์ 2556
 เลขเรียก  วพWM274 อ911ผ 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 130 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเภทจำนวน 40 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบประเมินพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1.ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทภายหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .052.ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  Schizophrenics
 หัวเรื่อง  Smoking cessation
 หัวเรื่อง  Self-perception
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  การเลิกบุหรี่
 หัวเรื่อง  การรับรู้ตนเอง
 ผู้แต่งร่วม  Emhathai Srichanla
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM274 อ911ผ 2556 c.1 
  Barcode: 024699
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า]

    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [Smoking cessation]
    หัวเรื่อง [Self-perception]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]
    หัวเรื่อง [การรับรู้ตนเอง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการส..
Bib 13543

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.