เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13543
003     ULIBM
008    171018s||||||||th 000 0 tha d
090  4 ^aวพWM274 อ911ผ 2556
100 0  ^aเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า
245 10 ^aผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภท /^cเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า = The effect of self -efficacy promoting program on smoking cessation behaviorof schizophrenic patients / Emhathai Srichanla
246 31 ^aThe effect of self - efficacy promoting program on smokingcessation behavior of schizophrenic patients
260    ^aกรุงเทพฯ^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพยาบาลศาสตร์ ^c2556
300    ^aก-ฌ, 130 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
520    ^aการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเภทจำนวน 40 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบประเมินพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1.ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทภายหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .052.ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
650  0 ^aSchizophrenics
650  0 ^aSmoking cessation
650  0 ^aSelf-perception
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท
650  4 ^aการเลิกบุหรี่
650  4 ^aการรับรู้ตนเอง
700 0  ^aEmhathai Srichanla
700 0  ^aเพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bคณะพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43727
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM274 อ911ผ 2556 c.1 
  Barcode: 024699
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า]

    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [Smoking cessation]
    หัวเรื่อง [Self-perception]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]
    หัวเรื่อง [การรับรู้ตนเอง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการส..
Bib 13543

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.