ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 908 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมแยกตัวเอง และกลับมารักษาซ้ำบ่อย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางอารมณ์ / วิระวรรณ ตันติพิวั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการประสาทหลอนเนื่องจากพิษของสุรา : กร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ศาลส่งรักษาตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่ม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวชที่เป็นปัญญาอ่อน รุนแรงและมีพฤติกร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด : Ancurysim / มานิตย์ เย็นบุตร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรมซึมเศร้า / ไขศรี มูลสาคร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา/ ทรัพย์ศิริ ชมประสพ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยหวาดระแวง โดยใช้ทฤษฏีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลข..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยหวาดระแวงโดยใช้ทฤษฏีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลขอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยอาการทางจิตจากพิษสุราเรื้อรัง / นพรัตน์ ไชยช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยแมเนีย (Mania) ที่เกิดกลุ่มอาการสตีเวนจอนห์ส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคความผิดปกติทางอารมณ์ ระยะซึมเศร้า (Depres..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตที่มีสาเหตุจากแอมเฟตามีน(ยาบ้า) / ปราโ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดยาบ้า (Amphetamine ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวงโดยใช้รูปแบบการจัดการด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีกลุ่มอาการ PIP / กิ่งดาว ศรีวร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีความคิดหลงผิด : กรณีศึกษา / ปณ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว / เทพนิมิตร บ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมหลงผิดและประสาทหลอน / ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [46]   [แสดง 20/908 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.