ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 901 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาเวลาและกิจกรรมการพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการ ในโรงพยาบาล..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาแนวทางการจัดการความเครียดต่อความสามารถในการตัดสินใจใ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาแบบทดสอบเวคสเลอร์ เมมอรี่ สเกล - ฉบับปรับปรุงครั้งที..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Social su..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสร้างมารตฐานการพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าและผู้ป่วยพยายามฆ่าตั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสอนผู้รับบริการในโรงพยาบาล / นที เกื้อกูลกิจการ
   นที เกื้อกูลกิจการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การสอนสุขศึกษาของพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก : เชิงตำรา / วรรณี พัฒ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสำรวจแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัว : การศึกษากรณี..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้..
   ดำรงพล จันทร์สด
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/dcms/se..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM402
ด493ก 2551 
การเจริญสติตามแนวปฏิบัติของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ในผู้ป่วยภา..
   ประดิทรรศณ์ แดนเขตร
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171
ป246 
การเปรียบเทียบผลของระบบบริการทางการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชแบบญาต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ / เพ็ญจันทร์ ประดับมุข
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท งาน..
   เยาวลักษณ์ การกล้า
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM402
ย547ก 2550 
การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม..
   สุวรรณา ขันทับ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.M6
ส873ก 2554 
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรค..
   รัศมี หลงหลัก
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM460.5.M6
ร388ก 2552 
การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้กลุ่มกระตุ้นความสนใจในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การให้การปรึกษาทางพยาบาลแก่ญาติของผู้ป่วยจิตเวช / ชุลีวรรณ เ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [46]   [แสดง 20/901 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.