เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
         DB หนังสือบริจาค (ขอยืมได้)
         guide-book คู่มือ (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia สื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย (ขอยืมได้)
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         O หนังสือประเภทอี่น (ขอยืมได้)
         PG หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม
         น นิทาน (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.