ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Systemic therapy (Family therapy)

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ดารุณี งามขำ
 ชื่อเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครอบครัวกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นภาคตะวันออก / ดารุณี งามขำ = The relationship between familyfactors and behavior problems in children with attention-deficit hyperactivity disorder, Eastern region / DaruneeNgamkum
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The relationship between family factors and behaviorproblems in children with attention-deficit hyperactivitydisorder, Eastern region
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WS350.8.H9 ด429ค 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 141 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1)ปัญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยครอบครัวซึ่งประกอบด้วยความเพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปัญหาทางจิตของพ่อแม่/ผู้ดูแลกิจวัตรสุขภาพครอบครัวและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น กลุ่มตัวอย่าง คือพ่อแม่หรือผู้ดูแลของเด็กสมาธิสั้น (อายุ 6-12 ปี)จำนวน 120 คนที่มารับบริการต่อเนื่องในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก
 หัวเรื่อง  Attention-deficit hyperactivity disorder--Care
 หัวเรื่อง  Systemic therapy (Family therapy)
 หัวเรื่อง  Parent and child
 หัวเรื่อง  โรคสมาธิสั้น--การดูแล
 หัวเรื่อง  การบำบัดทั้งระบบ (ครอบครัวบำบัด)
 หัวเรื่อง  ผู้ปกครองกับเด็ก
 ผู้แต่งร่วม  Darunee Ngamkum
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธุ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WS350.8.H9 ด429ค 2554 c.1 
  Barcode: 018346
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12973

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.