ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วันวิสา โพธิ์อิ่ม

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วันวิสา โพธิ์อิ่ม
 ชื่อเรื่อง 
ผลของสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / วันวิสา โพธิ์อิ่ม = Effects of family psychoeducationon relapse preventive behaviors in schizophrenic patientsin community / Wanwisa Phoim
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effects of family psychoeducation on relapse preventivebehaviors in schizophrenic patients in community
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM203 ว436ผ 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 137 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน ก่อนและหลังได้รับสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวและเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนระหว่างกลุ่มที่ได้รับสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Home care
 หัวเรื่อง  Schizophrenia--Relapse--Prevention
 หัวเรื่อง  Families--Psychological aspects
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแลที่บ้าน
 หัวเรื่อง  จิตเภท--การเกิดโรคกลับ--การป้องกัน
 หัวเรื่อง  ครอบครัว--แง่จิตวิทยา
 ผู้แต่งร่วม  Wanwisa Phoim
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ว436ผ 2554 c.1 
  Barcode: 018345
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12975

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.