ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พชรพร ผู้ปฏิเวธ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  พชรพร ผู้ปฏิเวธ
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยจิตเภท / พชรพร ผู้ปฏิเวธ = Selected factors related to coping ofschizophrenic patients / Pacharaporn Phoopatiwate
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Selected factors related to coping of schizophrenicpatients
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM425.5.B6 พ179ป
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: ศึกษาวิธีการเผชิญความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ระดับการศึกษา อายุ อาการทางบวก อาการทางลบ ความบกพร่องทางประสาทการรู้คิด การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 150 คน ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้1.ผู้ป่วยจิตเภทมีคะแนนเฉลี่ยของการเผชิญความเครียดด้วยวิธีการจัดการกับปัญหาสูงที่สุด และอยู่ในระดับมาก2.การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม อาการทางลบความบกพร่องทางประสาทการรู้คิด และอาการทางบวกมีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดด้วยวิธีการจัดการกับปัญหา. อาการทางบวกมีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดด้วยวิธีการใช้อารมณ์และความรู้สึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้สมรรถนะแห่งตน อาการทางลบและความบกพร่องทางประสาทการรู้คิดมีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความเครียด 5. ระดับการศึกษาและอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 หัวเรื่อง  Schizophrenia
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Nursing
 หัวเรื่อง  Stress ‪(Psychology)‬
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ความเครียด (จิตวิทยา)
 ผู้แต่งร่วม  Pacharaporn Phoopatiwate
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM425.5.B6 พ179ป 2554 c.1 
  Barcode: 024658
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13592

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.