ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บุบผา ธนิกกุล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  บุบผา ธนิกกุล
 ชื่อเรื่อง 
ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองและการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / บุบผา ธนิกกุล = The effect of self-helpgroup and empowerment on burden of caregivers ofschizophirenic patients in community / Bubpha Thanikkul
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of self-help group and empowerment on burden ofcaregivers of schizophirenic patients in community
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM203 บ638ผ 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 175 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลองมีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังการเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองและการเสริมสร้างพลังอำนาจ 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกลุ่มที่ได้เข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองและการเสริมสร้างพลังอำนาจกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่พาผู้ป่วยจิตเภทมารับการรักษาหรือรับยาแทนผู้ป่วยที่คลินิกจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนภาลัยโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Home care
 หัวเรื่อง  Schizophrenia--Nursing
 หัวเรื่อง  Caregivers--Training of
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแลที่บ้าน
 หัวเรื่อง  จิตเภท--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล--การฝึกอบรม
 ผู้แต่งร่วม  Bubpha Thanikkul
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 บ638ผ 2554 c.1 
  Barcode: 018351
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12977

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.