ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Sakawdoen Krinnoi

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สกาวเดือน กลิ่นน้อย
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัว/ สกาวเดือน กลิ่นน้อย = Selected factors relatedto family functioning as perceived by family caregivers ofschizophrenic patients/ Sakawdoen Krinnoi
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Selected factors related to family functioning asperceived by family caregivers of schizophrenic patients
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM203.5.ส124ป
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 132 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัว และเพื่อศึกษาปัจจัยคัดสรร ได้แก่ระบบครอบครัว ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท การเผชิญความเครียดภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทและการสนับสนุนทางสังคมกับการทำหน้าที่ของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลในครอบครัวที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 160 คนที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามลักษณะครอบครัวแบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภท แบบวัดการเผชิญความเครียดแบบวัดภาระผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมและแบบวัดการทำหน้าที่ของครอบครัวซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านและหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .82, .80, .80,.80, .80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียลผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ 1.ระดับการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับดีพอสมควร 2. การสนับสนุนทางสังคมและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทำหน้าที่ของครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .590, .421) 3. ภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมีความสัมพันธ์ทางลบกับการทำหน้าที่ของครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ( r = -.566) 4.ลักษณะครอบครัวและความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Families
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Home care
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Care
 หัวเรื่อง  Families--Psychological aspects
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--ครอบครัว
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแลที่บ้าน
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ครอบครัว--แง่จิตวิทยา
 ผู้แต่งร่วม  Sakawdoen Krinnoi
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203.5.ส124ป 2554 c.1 
  Barcode: 024600
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13645

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.