ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Runchana Kunnangja

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รัญชนา ขุนนางจ่า
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวลโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี จังหวัดกาญจนบุรี/ รัญชนา ขุนนางจ่า= A Study of using cognitive behavior therapy on anxiety of generallzed anxiety disorder patients, payabansathanphabaramee hospital kanchanaburi province
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using cognitive behavior therapy on anxiety of generallzed anxiety disorder patients, payabansathanphabaramee hospital kanchanaburi province
 พิมพ์ลักษณ์  2551
 เลขเรียก  วพ WM425.5.C6 ร293ศ
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 135 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวล ก่อนและหลังการได้รับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรควิตกกังวล จำนวน 20 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวลหลังได้รับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05(t=4.97)
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Care
 หัวเรื่อง  Group counseling
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 ผู้แต่งร่วม  Runchana Kunnangja
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  เพชรี คันธสายบัว, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM425.5.C6 ร293ศ 2551 c.1 
  Barcode: 024652
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13591

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.