เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13879
003     ULIBM
008    180530s||||||||th 000 0 tha d
099    ^aวพ WM203 ส839ก 2549
100    ^aสุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์
245    ^aการศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่ปกติสุข ต่อภาวะซึมเคร้าของบุคคลพยาบาลฆ่าตัวตาย กลุ่มงามผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท = A STUDY OF USING FOR HEALTHY LIFE PROGRAM ON DEPRESSION OF SUICIDE ATTEMPTERR, OUT PATIENT DEVELOPMENT, SAPPHAYA HOSPITAL, CHAINAT PROVINCE
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :^bกรุงเทพฯ,^c2549
300    ^a134 หน้า
502    ^aวิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
520    ^aศึกษา เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของบุคคลพยายามฆ่าตัวตายกลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่ปกติสุข กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลพยายามฆ่าตัวตายที่เคยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ โปรแกรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่ปกติสุข ซึ่งผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดการพยาบาลเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่ปกติสุขของจินตนา ยูนิพันธุ์ ผลการศึกษาพบว่าภาวะซึมเศร้าของบุคคลพยายามฆ่าตัวตาย ภายหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่ปกติสุข มีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
650    ^aการฆ่าตัวตาย -- การป้องกัน
700 0  ^aSuparat Apitikulwong
700 0  ^aจินตนา ยูนิพันธุ์,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย^bคณะพยาบาลศาสตร์
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bคณะพยาบาลศาสตร์
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ส839ก 2549 c.1 
  Barcode: 024401
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การฆ่าตัวตาย -- การป้องกัน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13879

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.