เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13645
003     ULIBM
008    171206s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM203.5.ส124ป
100 0  ^aสกาวเดือน กลิ่นน้อย
245 10 ^aปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัว/^cสกาวเดือน กลิ่นน้อย = Selected factors relatedto family functioning as perceived by family caregivers ofschizophrenic patients/ Sakawdoen Krinnoi
246 31 ^aSelected factors related to family functioning asperceived by family caregivers of schizophrenic patients
260    ^a^c2554
300    ^aก-ฌ, 132 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
520    ^aการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัว และเพื่อศึกษาปัจจัยคัดสรร ได้แก่ระบบครอบครัว ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท การเผชิญความเครียดภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทและการสนับสนุนทางสังคมกับการทำหน้าที่ของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลในครอบครัวที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 160 คนที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามลักษณะครอบครัวแบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภท แบบวัดการเผชิญความเครียดแบบวัดภาระผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมและแบบวัดการทำหน้าที่ของครอบครัวซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านและหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .82, .80, .80,.80, .80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียลผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ 1.ระดับการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับดีพอสมควร 2. การสนับสนุนทางสังคมและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทำหน้าที่ของครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .590, .421) 3. ภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมีความสัมพันธ์ทางลบกับการทำหน้าที่ของครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ( r = -.566) 4.ลักษณะครอบครัวและความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
650  0 ^aSchizophrenics^xFamilies
650  0 ^aSchizophrenics^xHome care
650  0 ^aSchizophrenics^xCare
650  0 ^aFamilies^xPsychological aspects
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xครอบครัว
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแลที่บ้าน
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแล
650  4 ^aครอบครัว^xแง่จิตวิทยา
700 0  ^aSakawdoen Krinnoi
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203.5.ส124ป 2554 c.1 
  Barcode: 024600
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยคัดสรรที่ส..
Bib 13645

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.