เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  บุษยา ศรีวรรณ์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดการความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์/ บุษยา ศรีวรรณ์ = A study of using anger and aggressive behaviors management program in schizophrenic patients, nakhonsawanrajanagarindra psychiatric hospital / Bussaya Sriwan
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A study of using anger and aggressive behaviors management program in schizophrenic patients, nakhonsawanrajanagarindra psychiatric hospital
 พิมพ์ลักษณ์  2552
 เลขเรียก  วิทยานิพนธ์
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 121 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
 หมายเหตุ  Summary: การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาผลของการแสดงความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยจิตเภทมีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าว เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือโปรแกรมการจัดการความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งพัฒนามาจากการศึกษาของหทัยรัตน์ ดิษฐอั๊ง (2550) และสุธัญญา ทุทน (2551) แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าว และแบบวัดการแสดงความโกรธ ผลการศึกษาที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ การแสดงความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเภท น้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  Children --behavior
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 ผู้แต่งร่วม  Bussaya Sriwan
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM425.5.D4 บ677ศ 2552 c.1 
  Barcode: 024592
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13673

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.