เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  นภาพร เหลืองมงคลชัย
 ชื่อเรื่อง 
ผลของกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและความตั้งใจมาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเภท / นภาพรเหลืองมงคลชัย = The Effect of perceived self-efficacypromoting group on medication adherence and follow-upintention of schizophrenic patients / NapapornLuangmongkhonchai
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The Effect of perceived self-efficacy promoting group onmedication adherence and follow-up intention ofschizophrenic patients
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM402น197ผ 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 144 แผ่น : แผนภูมิ
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและความตั้งใจมาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 40 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คนกลุ่มทดลองได้รับกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและแบบวัดความตั้งใจการมาตรวจตามนัด ซึ่งตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านได้ค่าความเที่ยง .88, .81 ตามลำดับ และ เครื่องมือกำกับการทดลองคือแบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยจิตเภทต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและมาตรวจรับยาตามนัด ได้ค่าความเที่ยง .08วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที่ Independent t-test และ Paired t-test ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและความตั้งใจมาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอกหลังได้รับกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่าก่อนได้รับกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2.คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาและความตั้งใจมาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอกกลุ่มที่ได้รับกลุ่มส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Drug utilization
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Treatment
 หัวเรื่อง  Self-perception
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การใช้ยา
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การรักษา
 หัวเรื่อง  การรับรู้ตนเอง
 ผู้แต่งร่วม  Napaporn Luangmongkhonchai
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM402น197ผ 2554 c.1 
  Barcode: 024602
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Self-perception]
    หัวเรื่อง [การรับรู้ตนเอง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของกลุ่มส่งเสร..
Bib 13646

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.