เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  นงนุช คะพิมพ์ภิบาลบุตร
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา/ นงนุช คะพิมพ์ภิบาลบุตร = A study of using the family psychoeducation program on burden in schizophrenic patients’s caregivers, plaengyao hospital chachoengsao province / Nongnuch Khapimpibanbud
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A study of using the family psychoeducation program on burden in schizophrenic patients’s caregivers, plaengyao hospital chachoengsao province
 พิมพ์ลักษณ์  2552
 เลขเรียก  วพ WM430.5.F2 น139ก
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 119 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในเขตอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสุขภาพจิตครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือ ครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทอันประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จำนวน 20 ครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในดำเนินการศึกษาคือ โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว ซึ่งได้พัฒนามาจากโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวของ จิราพร รักการ (2549) ตามแนวคิดของ Anderson (1980) ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามได้เท่ากับ .94 วิเคราะห์ข้อมูลจาการศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (paired t-test) ผลการวิจัยที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลแปลงยาว หลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว ทั้งรายด้านและโดยรวม ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 หัวเรื่อง  Schizophrenia
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Home care
 หัวเรื่อง  จิตเภท
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแลที่บ้าน
 ผู้แต่งร่วม  Sunee Seangdao
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  ชลกร กองคำ, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM430.5.F2 น139ก 2552 c.1 
  Barcode: 024611
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Schizophrenia]
    หัวเรื่อง [จิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13653

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.