ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Anong Aroonroong

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อนงค์ อรุณรุ่ง
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลลาดบัวหลวง/ อนงค์ อรุณรุ่ง= A Study of using family counseling program on suicidal idea of suicidal attempters, Latbualung hospital
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using family counseling program on suicidal idea of suicidal attempters, Latbualung hospital
 พิมพ์ลักษณ์  2551
 เลขเรียก  วพ WM430.5.F2 อ153ศ
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ซ, 124 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังการใข้โปรแกรมให้คำปรึกษาครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จำนวน 20 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความคิดฆ่าตัวตายของผู้พยายามฆ่าตัวตาย หลังได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 ผู้แต่งร่วม  Anong Aroonroong
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  เพชรี คันธสายบัว, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM430.5.F2 อ153ศ 2551 c.1 
  Barcode: 024646
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13605

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.