เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัม ในระดับอุดมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารสนเทศ..
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รป508 ด422 ก2555 ฉ.1 
โครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช / [ผู้จัดทำ, พรพิศ ศิลขวุธท์ ... [และคนอื่น ๆ]]..
   พรพิศ ศิลขวุธท์
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย337 
โครงการฝึกอบรมผู้ให้ความรู้เรื่องเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน./ จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน และคนอื่นๆ..
   จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน และคนอื่นๆ.
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WK810 จ65 ค2552 
โครงการพัฒนางานสุขภาพจิต (โครงการพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2547 / กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต..
    / 2547
   แผน ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
แผน 42 
โครงการพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะด้านอาชีพเกษตรกรรม (เศรษฐกิจพอเพียง) แก่ผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร / กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินท..
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 ข285ค 2547/2 
โครงการพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะด้านอาชีพเกษตรกรรม (เศรษฐกิจพอเพียง) แก่ผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร / กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินท..
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 ข285ค 2547/1 
โครงการสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานในสถานประกอบกิจการ..
   เดือนเพ็ญชาญณรงค์ / 2565
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รป547 2565 
โครงการสเฟียร์ กฎบัตรมนุษยธรรมและ มาตราฐานขั้นต่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ / สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, แปลและจัดพิมพ์..
    / 2551
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ก142 
โครงสร้างใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข...เพื่อสุขภาพคนไทย / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข..
    / 2545
   เอกสาร/สื่อ ความรู้ ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 43 
โชคดี./ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก (มิตซูโอะ ชิบาฮาชิ)
   มิตซูโอะ ชิบาฮาชิ.
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ธ244 ม565 ช2554 
โตเกียวหมํ่าๆ
   อนิษา เกมเผ่าพันธ์ / 2556
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คู่มือ ท325 
โตเกียวเที่ยวไม่ซํ้าใคร
   วศิน เพิ่มทรัพย์ / 2561
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คู่มือ ท324 
โบสีชมพู./ โสภี พรรณราย
   โสภี พรรณราย.
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น249 ส971 บ2543 
โปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง / สุเกยูร ชัยยุทธ..
   สุเกยูร ชัยยุทธ
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย 344 
โปรแกรมการป้องกันการฆ่าตัวตายแบบเข้มข้นสำหรับผู้ป่วยใน : รูปแบบพระศรี" The Intensive Suicide Prevention Program for Inpatient "Prasri's Model" / นางอ..
   นางอนค์ ธรรมโรจน์ และคณะ / 2548
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย397 
โปรแกรมการป้องกันการฆ่าตัวตายแบบเข้มข้นสำหรับผู้ป่วยใน: รูปแบบพระศรี" ; The Intensive Suicide Prevention Program for Inpatient "Prasri's Model" / นาง..
   นางอนงค์ ธรรมโรจน์และคณะ / 2548
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย356 
โปรแกรมการป้องกันป้องกันการฆ่าตัวตายแบบเข้มข้นสำหรับผู้ป่วยใน: รูปแบบพระศรี" The Intensive Suicide Prevention Program for Inpatient "Prasri's Model" /..
   นางอนงค์ ธรรมโรจน์ และคณะ / 2548
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย398 
โปรแกรมบูรณาการ การบำบัดฟื้นฟูสมถรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช Integrated co-occurring psychiatric, substance and alcohol use Dis..
   บุญศิริ จันศิริมงคล
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
R100 บ642ป 2556 
โปรแกรมฝึกวิธีคิดทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครองเด็กออทิสติก น้ำเพชร รัตนโกสัย..
   น้ำเพชร รัตนโกสัย
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย1065 
โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด
   ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เลขา / 2546
   คู่มือสุขภาพจิต ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คู่มือ ส171 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 [355]   [แสดง 20/7084 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.