เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
"You're Going to Love This Kid!" ; Teaching Students with Autism in the Inclusive Classroom / Paula Kluth with invited contributors
   Kluth, Paula
   หนังสือบริจาค ที่ หนังสือบริจาค(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
บ 172 
"การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมไทย" 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย งานวันสังคม..
   การประชุม ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ป 229 
"งานดี ชีวิตดี สังคมดี" การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ / สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต..
   ศิริศักด์ ธิติดิลรัตน์ และวิริณธิ์ กิตติพิชัย, บรรณาธิการ / 2551
   เอกสาร/สื่อ ความรู้ ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 228 
"พระเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์" สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและคณะผ..
   หนังสือบริจาค ที่ หนังสือบริจาค(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
บ 9 
"เล่น...เพื่อชีวิตของเด็ก" / โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก..
    / 2544
   คู่มือเด็ก ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คู่มือ ด 70 
(ฉบับร่าง) รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิตโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ / นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ ; โรงพยาบาลยุวประสาทไ..
   นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ / 2544
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย164 2544 
(ฉบับร่าง) รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิตโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ / นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ ; โรงพยาบาลยุวประสาทไ..
   นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย165 2544 
(ฉบับร่าง) รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิตโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ / นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ ; โรงพยาบาลยุวประสาทไ..
   นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย166 2544 
(ฉบับร่าง) รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิตโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ / นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ ; โรงพยาบาลยุวประสาทไ..
   นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย167 2544 
(รัก) ยิ้มของเธอ 1
   กัญญา / 2563
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
นว44 
(รัก) ยิ้มของเธอ 2
   กัญญา / 2563
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
นว45 
(รายงานการวิจัย) การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ = The Development and Testing of Thai Geriatic Mental Health Assessment / นายแพทย์ประภ..
   นายแพทย์ประภาส อุครานันท์
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย 979 
(ร่าง)รูปแบบระบบบริการสุขภาพ ที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า./ อารี วัลยเสวี และคนอื่นๆ..
   อารี วัลยเสวี และคนอื่นๆ.
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
wx100 อ658 ร2542 
คู่มือ...การดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการปวดจากการทำงานด้วยวิธี...กายภาพบำบัด / ...โดย... ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี..
   นางสาวประไพศรี วัฒนาศรมศรี
   เอกสาร/สื่อ ความรู้ ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 75 
1 2 3 เมจิก วิธีเลี้ยงดู และฝึกวินัยเด็ก ปรับพฤติกรรมเด็กดื้อ เอาแต่ใจ ให้เชื่อฟังและมีวินัย..
   โทมัส ฟีแลน / 2562
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS105.5.C3 ท839ห 2562 
1,000 ภาพสุดน่ารัก วาดง่ายเร็วด้วยดินสอ 1 แท่ง
   วิชญ รุจิวรางกุล (แปล) / 2557
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NC ว535ห 2557 
1-2-3 magic
   phelan thomas w. / 2003
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ 770.4 p44 2003 
1-2-3 magic for teachers
   Thomas W . Phelan and Sarah Jane Schonour / 2004
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB p44 2004 
1-2-3 ชวนหนูวาดรูป
   ฟุมิกะ อิชิกุโระ / 2559
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ืnc ฟ481ห 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [355]   [แสดง 20/7084 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.