ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 872 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สุขภาพ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤตกรรมความคิดต..
   นิรมล ปะนะสุนา / 2549
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425 น645ศ 2549 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการสอนสุขภาพจิตศึกษารายครอบครัวและการติ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่บ้านต่อพ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตของ..
   วิลาสินี ดุษฎีเสนีย์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM55
ว722ศ 2549 
การศึกษาการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษารายครอบครัวต่อภาระในการดู..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตน..
   กนกวรรณ สุขบวรวัฒน์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203.5 ก137ก 2549 
การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต..
   วิไลลักษณ์ วรรณะ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Abstract [http://mulinet11.li.mahidol.ac..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM105
ว734ก 2535 
การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตแบบค..
   อุไรวรรณ เกิดสังข์ / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM 30.6 อ858 2561 
การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสร้างวิชาทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม
   ภัทรา ซูริค
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3
ภ374ก 2560 
การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบ..
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA400
ก523 2553 
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดแ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590
ก523 2561 
การสร้างและประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยใช้กระบวน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสร้างและประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยใช้กระบวน..
   นิตย์ ทองเพชรศรี / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM62.น573ส 
การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเค..
   อังศินันท์ อินทรกำแหง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM172 อ493ก 2551 
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมใ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางจิตสังคมในผู้ป่วยโร..
   ชนกานต์ เนตรสุนทร, 2508-
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพTP
ช133ก 2555 
การสังเคราะห์งานิจัยเกี่ยวกับการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ...
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W84
ก525 2542551/53 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [44]   [แสดง 20/872 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.