ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 127 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยจิตเวช
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวและรุ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนตามแนวทาง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาแนวทางป้องกันการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท ..
   สิวลี เปาโรหิตย์
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203
ส733พ 2550 
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ย..
   วัลยา โสภากุล
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ W864
ว445ก 2548 
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกใ..
   กฤษณา อำคา / 2552
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY160 ก282ก 2552 
การพัฒนาแบบประเมินอาการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระศรีม..
   พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM 31.2 พ564ก 
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาใ..
   นาฎลดา พรพิพัฒน์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM308
น454ก 2550 
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
   พรดุสิต คำมีสีนนท์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM308
พ237ฟ 2550 
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพแบบผู้ป่วยนอกกรณีศึกษา/อำพร โปสจา
   อำพร โปสจา / 2548
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM430.5.S3 อ689ฟ 2548 
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อการดื่มสุราในผู..
   จรีรัตน์ ไกรวงษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM274 จ169ก 2551 
การศึกษาการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อภาวะซึ..
   เสาวนีย์ อินทรเนตร / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM171 ส942ก 2551 
การศึกษาการใช้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการใช้ดนตรีต่อพฤติ..
   ผ่องพรรณ ภะโว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM203 พ225ก 2549 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดการกับอาการต่อลักษณะและความรุนแรง..
   ปรียา เบ้าทอง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM205 ป673ก 2551 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์รวม ต่อภาระและความสามารถใน..
   เกษสุดาพร แป้นทอง / 2548
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM105 ก816ก 2548 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่ออาการทางลบของผู้ป..
   ปริสนา ใจกิจสุวรรณ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM203 ป466ก 2552 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่ออาการทางลบของผู้ป..
   ปริสนา ใจกิจสุวรรณ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM203 ป466กก 2552 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการสอนสุขภาพจิตรายครอบครัวต่อภาระการดูแ..
   ลออ สิงหโชติสุขแพทย์
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 ล163ก 2549 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแ..
   จิราภรณ์ ม่วงพรวน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM203 จ533ก 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 20/127 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.