ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 127 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยจิตเวช
ผลการค้นหา เลขเรียก
ผลของการใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทีบ้านต่อความสามารถในกา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลสำเร็จของงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประมาณ 2540 - 2..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชด้วยกลุ่มครอบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผู้ป่วยจิตเวชภายหลังรับการรัก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่โรงพยา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความสามารถเชิงความคิดความเข้าใจของผู้ป..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางสังคมกับการมารับการรักษาซ้ำขอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ผู้ป่วยจิตเวชกับการรับบริการแบบผู้ป่วย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่องสภาวะทันตสุขภาพของผู้ป่วยจิตเวช / นิตยา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยเรื่อง การถูกทำร้ายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัย เรื่อง การใช้รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพตามสภาพปัญหา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สรุปผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประมาณ 2546..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โครงการวิจัยเพื่อทดลองใช้คู่มือพื้นฐานสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชใ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท
   สุพิน ภูเพ็กซี่
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WํY160 ส832 
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
   ณรงค์ ดวงแก้ว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM193.5.S8 ณ211ก 
กรณีศึกษา: การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึ่มเศร้าที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตา..
   ศศิรส ชอบดี / 2549
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171 ศ295ก 2549 
กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังพฤติกรรมก้าวร้าว / ธิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช กรณีศึกษา ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การจัดการรายกรณีผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยใช้แบบจำลองระบบของนิว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนในชุมชนโดยใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 20/127 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.