ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น and รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Caregivers Selection appointment

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  แก้วตา มีศรี
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / แก้วตา มีศรี = Selected factors relatedto dependent care agency among caregivers of schizophrenicpatients in community / Kaewta Meesri
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Selected factors related to dependent care agency amongcaregivers of schizophrenic patients in community
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM30.6 ก892ป 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 132 หน้า
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ (พ.ย. ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ อายุ เพศความรู้เกี่ยวกับการดูแล ภาวะสุขภาพ ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วย และการสนับสนุนทางสังคมกับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 143 รายทำการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม แบบสัมภาษณ์ความสามารถของผู้ดูแลซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .90, .90 และ .93 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล
 หมายเหตุ  Summary: ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1.ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย =3.79) 2. อายุ ระยะเวลาในการดูแลสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยจิตเภท และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .230, .286, .561 และ .642ตามลำดับ) 3.ภาวะสุขภาพของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= -.364)4.เพศและความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Home care
 หัวเรื่อง  Caregivers--Selection and appointment
 หัวเรื่อง  Caregivers--Ability testing
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแลที่บ้าน
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล--การคัดเลือกและสรรหา
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล--การทดสอบความสามารถ
 ผู้แต่งร่วม  Kaewta Meesri
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM30.6 ก892ป 2554 c.1 
  Barcode: 024605
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13649

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.